Przetargi

Zestawienie ofert cenowych

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert z dnia 21.03.2016 r. na zadanie:

zakup: Stomatologicznego aparatu rentgenowskiego z tomografią stożkową 

realizowane w ramach projektu 

CPV 33111500-6 Stomatologiczne aparaty rentgenowskie

– zadanie realizowane w ramach projektu

pn. „Cyfrowa rentgenodiagnostyka stomatologiczna twarzoczaszki – innowacyjne rozwiązania w gabinecie stomatologicznym Jacek Liss”

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Zestawienia ofert cenowych :

ZESTAWIENIE OFERT Stomatologiczny aparat rentgenowski

 

Zestawienie ofert cenowych

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert z dnia 25.03.2016 r. na zadanie:

pełnienie funkcji Zarządzanie projektem – Koordynator projektu pn. „Cyfrowa rentgenodiagnostyka stomatologiczna twarzoczaszki – innowacyjne rozwiązania w gabinecie stomatologicznym Jacek Liss”

CPV 79421000-1 – Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

– zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Cyfrowa rentgenodiagnostyka stomatologiczna twarzoczaszki – innowacyjne rozwiązania w gabinecie stomatologicznym Jacek Liss”

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Zestawienia ofert cenowych :

ZESTAWIENIE OFERT_ CPV 79421000-1 – Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

 

 

 

 

 

17.03.2016,

W związku z realizacją projektu pn. „Cyfrowa rentgenodiagnostyka stomatologiczna twarzoczaszki – innowacyjne rozwiązania w gabinecie stomatologicznym Jacek Liss” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Zapraszam do składania oferty w trybie udzielania zamówienia publicznego zgodnie z zasadną konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Serdecznie zapraszamy do pobrania pliku ze szczegółami  zamówienia:

Zaproszenie do składania ofert

21.03.2016,

Zapraszam do składania oferty w trybie udzielania zamówienia publicznego zgodnie z zasadną konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (beneficjent nie będący podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do jej stosowania – (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ) na zadanie:

zakup: Stomatologicznego aparatu rentgenowskiego z tomografią stożkową realizowane w ramach projektu
CPV 33111500-6 Stomatologiczne aparaty rentgenowskie

Serdecznie zapraszamy do pobrania pliku ze szczegółami zamówienia:

Zaproszenie do składania ofert aparat rentgenowski